İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz OMİKRON DENİZCİLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ”veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’yabağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuattabelirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

NOT: https://www.omikroncrew.com/tradresimiz içerisinden erişim sağlanan, ancak yönetimi OMİKRON tarafından gerçekleştirilmeyen https://www.omikroncrew.com/tr adresini ziyaretiniz uyarınca işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin OMİKRON, veri sorumlusu sıfatını haiz değildir. 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

OMİKRON olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; 

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz, 
 • İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurmanız,
 • OMİKRON kurumsal e-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilen e-posta yazışmaları

aracılığıyla toplamaktayız. 

 •  VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

VERİ TİPLERİ 

Kimlik Verisi

Ad-soyadı

İletişim Verisi

E-posta adresi

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi

Diğer Bilgiler

Mesaj konu ve içeriği bilgisi, e-posta içeriği bilgisi (e-posta yoluyla OMİKRON’e ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğiniz e-posta içerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler)

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz, 
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla teklif ve kabule yönelik yazışmalar gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerine ilişkin sözleşme ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
 • OMİKRON’in tarafı olduğu hukuki ilişkilerin ispatına yönelik saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • E-posta yoluyla OMİKRON uzantılı e-posta adreslerine iletilen talep ve mesajlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılabilmesi, 
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, 
 • İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; OMİKRON’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla OMİKRON’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak OMİKRON tarafından toplanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 • Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız şirketlere,
 • İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, 
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla OMİKRON sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

OMİKRON DENİZCİLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No

KEP Adresi

İletişim Linki : https://www.omikroncrew.com/tr/iletisim/

Adres : Bağdat Caddesi No:244 Ergun Apt. Daire: 5 Caddebostan, Kadıköy, İstanbul, Türkiye